JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSI IDEJE: 1905. ÁPRILIS 11. 19:53, BUDAPEST

 

1.) A Feklete Hold  kozmikus helyzete szerint

 

 A kos Fekete Hold lesz elemzésem tárgya, és a személy, kinek sorsa ezt példázza: József Attila. A szülött radixát kizárólag a Lilith aspektusából vizsgálom majd.

 

A kos kardinális és tüzes; az ego, a marsikus energia kiárasztásának jegye. Ennek egészen túlzó és torz formájával találkozhatunk a Fekete Hold vizsgálatakor. Energiaszintjét az állandó harc, az új kihívások keresése, a „vadászösztön” tartja egyensúlyban és termeli újra. Ez a leküzdhetetlen belső hajtóerő kényszercselekvésre készteti, mert ha nem adja ki magából valamilyen társadalmilag elfogadható módon (fizikai vagy szellemi teljesítmény) önmagát és környezetét felemésztő, pusztító erővé válik. Ilyenkor jelszava: „Azzal öllek meg, hogy nem fogadlak el.” És egyéb horoszkóp vonatkozásainak megfelelő módon kiméletlen csapásokat mér a körülötte élőkre (elsősorban a mindenkori társra). Ilyenkor összeférhetetlen, érzéketlen, és néha kegyetlen. Olyan szélsőséges indulatok törhetnek belőle felszínre, amelyekre már lenyugodott állapotában saját maga is döbbenten emlékszik vissza. Mintha egy démon szállná meg ekkor ...

 

Ha férfi, a nőfaló attitüd jellemző rá. Akár zűrös agglegényéletet él, akár tartós párkapcsolatban, alapvetően jellemző, hogy nem adja át magát teljesen a társas együttlétnek. Mintha „félszemmel folyton a következő zsákmányra lesne”, miközben a hozzátartozó társat csak egy bizonyos pontig engedi közel magához. Gyakran különválasztja a szerelmet a szextől, hogy a beteljesült kapcsolatban is elkerülhesse a természetes ragaszkodást. Ennek problematikája általában az anya személyében rejlik. (Ami szintén a Fekete Hold hatáskörébe tartozik.) Mindezen távolságtartás és elutasítás mélyén azonban egy kiszolgáltatott és rettegő lélek bizonytalansága s bizonyítási kényszere rejlik. Senki sem vágyik a melegségre és elfogadó szeretetre jobban, mint egy kos Fekete Holdas ember, de mivel ez a téma ilyen jelentőséggel bír az ember életében, ezért félelmében, hogy elveszítheti, maga megy elébe a fájdalmas eseménynek és kíméletlenül szakít, vagy soha nem vállal fel igazán.

Az is előfordulhat, hogy természetbúvár „magányos farkasként” menekül ki az emberek világából, kibújva a kapcsolattartás felelőssége alól. Ez esetben a bizonyítási kényszer a természeti erők leküzdésére sarkallja. Így kevesebb sebet ejt másokon, de a társ szerepét nem rendezte életében.

Nem nehéz levonni a következtetést, hogy a karmikus teher e Fekete Holdnál mindíg egy előző életben átélt sérelem, mely fájdalmas emlékként taszigálja őt partnertől partnerig, míg megelégelve az ámokfutást, szembenéz azzal, hogy saját rossz beidegződései dúlják fel magánéletét. (És nem a szerencsétlen körülmények, mint azt szívesen állítják.)

 

Nők esetében a fiús alkatú amazonnal találjuk szembe magunkat. Az amazonok köztudomásúan a mellüket is amputálták, hogy ügyesebben bánjanak harci nyilaikkal. A nőiesség felvállalásával komoly problémák merülnek fel e Fekete Holdnál. Gyakran „szingliként” élik, kívülről határozottnak tűnő, karrierista életüket. De ha családot vállalnak, többnyire hanyag anyák, akik mellett a gyerekek magányosan, érzelmileg magukra hagyva nőnek fel. A kötelezettségek kikerüléséhez menekülési útvonalukat mindíg fenntartják (munka, tanulás, egyéb férfias teherviselés), csak asszonynak ne kelljen lenni soha.

Mindkét nem esetében úrrá lehet ugyan lenni a torz késztetéseken az akaraterő börtönébe zárva, de sajnos az elfojtás, a pangó energiagóc felörölheti a testi-lelki egészséget és tartós depressziót okozhat. Az önátadás bizalma az egyetlen út, amely során letisztulhat önnön értékének tudata, és ezzel eltűnhet a rettegés bizonytalansága életéből.

 

2.)  A Fekete Hold lokális helyzete szerint

 

A házak jelentéstartalma némileg eltér a Lilith elhelyezkedésének szempontjából. A ház által jelölt életterület eszközt jelent a Fekete Hold megtapasztalásához. Itt éljük meg azt a hatást, amely Lilithünk jegyhelyzetének megfelelő viselkedésformára ösztönöz minket. E hatás során átélt irritáció ébreszt rá arra, hogy e magatartás zsákutca számunkra, és ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, szembe kell néznünk Fekete Holdunk korlátaival és rossz beidegződéseivel. Az egyes területek másokhoz való viszonyunkkal vannak összefüggésben, és a kapcsolattartás más-más fázisa kerül előtérbe az egyes házaknál.

 

József Attila Fekete Holdja az 5-ös házban található, így ezt részletezem. Ennek a háznak az örömtartalma a bontakozó kapcsolat kellemes közérzetének fázisát idézi. Lilith jelenléte azonban megkeseríti a felhőtlen élvezetet. Hatására önként zárjuk ki magunkat a játékból. Örömtelen és önbüntető magatartás a jellemző. Jelszava: „Csak akkor engedhetjük el magunkat, ha előtte elvégeztük fárasztó feladatainkat.” Sokszor nem fogadja el a sors által felkínált lehetőségeket, mert úgy érzi, nem érdemli meg. És csak ha már az „örömtelenség öröme” elviselhetetlen teherként nehezedik vállára, döbbehet rá az önbüntetésének mibenlétére. A költő esetében: a kos lázadásának káros következményeire. E felfedezés önmagában még nem jelent „gyógyulást”, de ha nem zárja ki magából ezt a részt, esélye van arra, hogy visszafordítsa a folyamatot, és végül eljusson a bizalom állapotába. A költő esetében nem így történt.

 

 

Részletes radixelemzés a Fekete Hold aspektusából

 

Először is vizsgáljuk meg, József Attila horoszkópjának mely elemei hozhatók közvetlen kapcsolatba a Lilith természetével. Első pillantásra rögtön a Fekete Holddal harmonizáló tényezőket fedezhetünk fel: kos Nap, I. házas Mars (mely egyben születési uralkodó is: skorpió Asc): harcias, önérvényesítő személyiség, aki sokszor türelmetlen szókimondással „megy fejjel a falnak”. Az ego kiemelt szerepű az életében. Mivel az őt magát jelölő Mars (születési uralkodó) a skorpió jegyében áll, érzékenyen és önmarcangoló módon foglalkozott saját egyéniségével. Örök elégedetlenség és szívós küzdelem jellemzi. Szubjektivitása olyannyira ellepheti, hogy a külvilágról alkotott értékítélete minden józanságot nélkülöz.

Ezt támasztja alá az illúziók és álomképek ösztönös megélése (ld. Hold együttállás Neptún) és a Merkúr szextil Neptún, amely a VII. ház csúcsán a környezet visszajelzéseit is jelölheti. Ez utóbbi, harmónikus fényszög lévén, népszerű megítélést jelenthetne, de a Neptún homályos, bizonytalan félelmei megrendítik bizalmát a külvilág iránt. Az eddig megemlített tényezők összefüggésbe hozhatók a kos Fekete Hold egocentrikus világképével, mely bizonytalanságot és félelmeket takar. Hozzájárul mindehez az, hogy a másik születési uralkodó (Plútó) a 8. házban van, fényszögben a Nappal. Ismételten a mélységek árnyai (8. házas Plútó), a tudatos Kos életfelfogás összefüggésében.

Erős a késztetés arra, hogy a felszínen győzelemre vigyen valami mélyben megbúvó problémát. Ez is harmónikus fényszög (szextil), így látszik tehát, hogy a bőséges írásos és szóbeli megnyilvánulás (Jupiter együttállás Merkúr) a külvilággal összefüggésben (a VII. ház csúcsán), és megtámogatva mások pénzével (a 8. házból) gyakran a mindenkori társ által, segít feldolgozni a személyiség felfokozott indulatait és küzdelmeit. Az ösztönös és lelki gondolat (mely egyben a nőkhöz való viszonyt is jelzi) hordoz ugyan komoly feszültséget (Hold együttállás Neptún oppozíció Uránusz), de ezt a szembenállást is pont a Merkúr együttállás Jupiter oldja. A lélek feneketlen mélységének árnyai, előző életbeli rossz beidegződések (8. ház, amelynek ura a Merkúr), vágyak, remények és az öntörvényűség (11. ház, amelynek szintén ura a Merkúr) kapcsolódik itt össze az anyagi biztonsággal (2. ház, amelynek ura a Jupiter) és a kreativitással (5. ház, amelynek szintén ura a Jupiter). Pazar tárháza ez a fényszögkapcsolat az önmegvalósításnak és a siker élvezetének. Ezenkívül a VII. házban lévő stellium is mutatja, hogy a külvilágnak él, és a külvilágtól várja a harmóniát. Nem alaptalanul, de a mindennapokban mégsem problémamentes mindez. A 6. ház ura (Mars) az I. házban, a skorpióban, és a 6. házban lévő kos Nap, a költőt szélsőséges kritikai érzékkel és elégedetlenséggel ruházta fel. Így a kedvező visszajelzések ellenére, gyanakvó és védekező maradt. Munkáját sorsszabta feladatnak érezte (6. ház ura az I. házban), és ennek felelőssége elől gyakran menekült tudatosan (Nap) a 6. ház kínálta „megoldásba”: pszichés és fizikai betegségekbe. Mindez gyengíti ugyan a VII. ház hatását, de a karmabolygó (Jupiter) támogatását nem söpörheti el.

 

A kos Fekete Hold szempontjából különösen kiemelt jelentőségű a partnerkapcsolati vonulat. A másik nemmel való egyesülés fontossága sokszor kozmikus erejű feloldódási vágyként jelenik meg a költő életében. Ahogy a kos Fekete Hold részletezésénél már említettem, hogy az önátadás végletes vágya, és az attól való félelem egész lényét betölti. Gigantikus, mindent elsöprő hatalommal uralkodik fölötte ez az ambivalencia. Túl nagy jelentőségű, ezért hétköznapi mértékben, harmónikusan megélni képtelenség:

 

„Légy a mi érző, meleg bőrünk,

Mert megnyúztak bennünket,

A fájdalomtól már semmit se látunk

És hiába tapogatózunk,

Nem érezzük meg a dolgokat,

Csak azt, hogy irtózatosan fájnak.”

(József Attila: Kiáltunk Istenhez)

 

A szexuál bolygók helyzete jól mutatja a párkapcsolati magatartást (bika Vénusz; skorpió Mars). Bár uralomban állnak, mindkettő retrográd mozgást végzett a születés pillanatában, és a bika jegy birtoklási vágya tovább erősíti a skorpió Mars ellenőrző, manipulatív és féltékeny jellegét. Ráadásul a fényszög nélküli állapot kiszolgáltatja a tranzitok hatásának, ill. (más elmélet szerint) túlkompenzálásra késztetheti a szülöttet, mintha bizonyítani akarna ezeken a területeken. A Mars egyben születési urakodó is, tehát a költő személyiségéhez szorosan hozátartozó princípiumról van szó. A vénusz a VII. ház ura is egyben, így a rá jellemző hatások elmondhatók a mindenkori partner személyét illetően.

A birtoklás és taszítás rapszódikus megjelenési formájával találkozunk a 2. házas Uránusz esetében is. Ez újból és újból függőséget, majd ennek drasztikus felrugását eredményezte. A bika mundán ház (2. ház) nagy csapdája az, hogy a szülött birtokaival méri saját értékét. Ezek természetesen nem csupán anyagiakra értendők, hanem szellemi és érzelmi felhalmozásra is, ami nagy fokú kiszolgáltatottságot eredményez számára, hiszen ha „nincs tele a kamra”, akkor önnön értékének tudata drasztikusan csökken. Az Uránusz jelenléte miatt azonban a meglévő „birtokokat” sem volt képes élvezni, és maradt az örök bizonytalanság.

Ugyanezt támasztja alá a IV. házban található Szaturnusz. A Szaturnusz túlzott felelősségérzettel terheli meg a házat, ahol áll. Gátakat, korlátokat és kényszereket jelent számunkra. Előző életbeli karmikus mulasztásunk megjelenési területe ez. Jelen esetben az otthon (IV. ház) hiányában, az arra való meddő vágyakozásban, egy fajta hazátlanságban, és egyben helyhezkötöttségben mutatkozik ez meg. Ez is harmonizál a kos Fekete Hold állandó vágyakozásával és menekülésével. Nagyon szeretné, de az otthon meleg kötöttségeit nem tudja elviselni, és ezért gyötri partnerét, majd újabb vadászatra indul.

 

Vizsgáljuk most meg részletesen az anya- és az asszony-kép tükröződését a radixban. Az uralomban lévő, kardinális (rák) Hold nőiességet képvisel, ami családi melegséget és hátteret biztosíthatna a költőnek ... De nem így történik. A Hold együttállás Neptún fényszög légiesen megfoghatatlan álomképpé alakítja a hús-vér szeretetet:

 

„... most látom milyen óriás ő,

szürke haja lebben az égen,

kékítőt old az ég vizében.”

                   (József Attila: Mama)

 

Varázsos kép, de csak és kizárólag kép: megfoghatatlan, elérhetetlen, olyan, mintha mindíg üveg mögött létezne. Ilyen esetben az anya többnyire hozzáférhetetlen a szülött számára. Vagy fizikai, vagy lelki távolságot tart gyermekével, akiben ez fájdalmas hiányérzetet szül. Egyszerűen nem érti az anyját, és később a partnerét sem. Rávetíti az elképzeléseit, amelyeknek nincs közük az illető valódi személyiségéhez. Piedesztálra emeli, majd mikor szembesül tévedésével, keservesen csalódik, hűtlenül elfordul tőle, és kegyetlenül bünteti saját tévedéséért. A költő esetében így nyilvánul meg ez anyja iránt:

„... a mama eltörte rajtam a seprőt, ... és most azért akarok gazdag lenni, hogy kimenjek a temetőbe és kiássam a sírt körmömmel és szétverjem a koponyáját.” (Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés)

Nincs tisztában azzal, hogy mit várjon. Amire vágyik, azt nem kaphatja meg, mert elvárásai irreálisak, amivel pedig megajándékozza a sors, képtelen elfogadni és értékelni. Ezt a szélsőségesen ambivalens viszonyt alátámasztja az is, hogy a Hold együttállás Neptún a 8. házban áll (ld. „temetői jelenet”), és a X. ház ura (anya háza is) a Nap Plútó fényszögben áll (Nap szextil Plútó). Az anya személye tehát összefonódik a mágikus kisugárzású, manipulatív erővel, mely rejtélyes mélységeket hordoz, lehúzó és felemelő egyszerre. A korán árvaságra jutott József Attila túlvilági tudást, a mindenség titkainak ismeretét tulajdonította a „neptúni fátyolban lebegő” anyjának:

 

„Édesanyám, egyetlen, drága,

te szüzesség kinyílt virága

önnön fájdalmad boldogsága.

 

Istent alkotok (szivem szenved),

hogy élhess, hogy teremtsen mennyet,

hogy jó legyek s hogy utánad menjek.”

(József Attila: Édesanyám, egyetlen, drága ...)

 

A versben kirajzolódó „fájdalmas anya, Mater Dolorosa” képe Peter Orban tanulságos észrevételét juttatja eszembe. Szerinte az anyját már gyerekkorától idealizáló és megmenteni akaró férfi Parsifal lovag szerepével azonosul. Az érzékeny, vigasztalhatatlan anya, állandó ösztönzést jelent a férfi számára, hogy megmentse őt. Ennek árnyéka vetül rá a későbbi partnerekre. Valójában egyik mellett sem kötelezheti el magát, hiszen neki hűnek kell maradni anyja emlékéhez, aki egyedül az ő támogatására számíthat. Ez a felfogás remek lehetőséget biztosít a kos Fekete Holdas személynek arra, hogy távolságot tartson mindenkori partnerével. Nagy előrelépés ezen a téren, ha valaki rátekintve e játszmára, felismeri, hogy anyja szenvedéseinek ürügyén tartja fogva és manipulálja őt. És újabb döntő lépés, ha nem akarja elkerülni egy kapcsolat felelősségét, elbújva e lovagi szerep mögé.

 

A felelősség hárítása a fent említett oppozíció (Hold együttállás Neptún oppozíció Uránusz) feszültségében nyilvánul meg. A Hold oppozíció Uránusz fényszög köztudomásúan a látszatmenekülés útja. Váratlan hirtelenséggel fellázadunk a ránk nehezedő terhek ellen és feltételezzük, hogy szabadságunk elnyerésének kulcsa valamiféle külső körülmény megváltoztatásában rejlik. Mintha egy időzített bomba ketyegése késztetne futásra minket. Egy élet is beletelik, mire rájövünk, hogy a robbanószerkezet a mi testünkre van erősítve és a helyváltoztatás mit sem segít. A bomba hatástalanításának egyedüli módja: a felnőttéválás. A terhek felvállalása azon a területen, mely házban az Uránusz áll. (A 2. ház a stabilitás, a felhalmozás, a birtok háza.) Külső szabadságkeresés helyett ebben a témakörben kellett volna a belső szabadságot, a megvilágosodást megélni a költőnek.

Az Uránusz hatása megmutatkozik a családját elhagyó apa személyében is, akit a IV. ház uraként maga az Uránusz bolygó jelöl. A „Parsifal-párhuzam” másik oldala jut itt kifejezésre: A szenvedő anya fájdalmának okozója az apa maga, aki alkalmatlan társ az érzékeny lelkű asszony számára. Ezért a fiú már gyerekkorában elítéli apját, és távolságot tart tőle. Ez azonban azt is jelenti, hogy magától a „férfi-szereptől” is idegenkedik, hiszen nincs példaértékű apa-képe. Ezt az álláspontot is felül kell vizsgálnia ahhoz, hogy leoldhassa magáról a lovagi páncélt és elkötelezhesse magát teljes értékű férfiként egy kapcsolatban és a társadalomban. Mindezt a feszültséget azonban a felfelé ívelő költői pálya oldja (Hold együttállás Neptún szextil Jupiter együttállás Merkúr; Uránusz trigon Jupiter együttállás Merkúr) .

„Azáltal vagyok, hogy hatok másokra.” - ez lehetett volna élete mottója. Ezt el is érte, hiszen elsöprő erővel hatott másokra.

Miért kellett hát olyan tragikus véget érnie?

Miért temette maga alá ez az oldott szembenállás?

A megoldás az 5. házban elhelyezkedő kos Fekete Holdban (Kos 9°) keresendő; bizonyítva, hogy a Fekete Hold nem csupán kiegészíti, szinezi a radix egészét, hanem végzetes hangsúlyt adhat egy-egy elemnek.

A Lilith ugyanis T-kvadrátot zár be az oppozíció két végpontjával:

Fekete Hold kvadrát Hold együttállás Neptún; Fekete Hold kvadrát Uránusz.   ( A Fekete Hold orbisa 8°.)

Az 5. házas Fekete Hold „az örömtelenség öröme” gyötrelemmé teszi az egyébként kiélhető feszültséget, és egy szemiszextil segítségével lassan alámossa a feloldás lehetőségét is: Fekete Hold szemiszextil Merkúr együttállás Jupiter. Ezzel a kör bezárul. Elmebetegséggé válik a zsenialitás (ld. Uránusz trigon Merkúr), és az öngyilkosság az egyetlen „kiút” a szorult helyzetből. A szeretet, a melegség és a biztonság iránti olthatatlan vágyakozás, és a csalódás fájdalmától való karmikus rettegés keresztre feszíti, és döntésképtelenségét átviszi egy másik dimenzióba, hogy még keservesebb körülmények között kapja meg legközelebb.

Érdekes bizonyíték minderre, hogy a rég vágyott és odaadó szerelemmel imádott nő (Flóra) utolsó találkozásukkor végre igent mondott a költő házassági ajánlatára, és egy biztos állás is kilátásban volt ekkor. „Karácsonykor esküszünk!” – ez az utolsó szava Flórához, és egy héttel később megölte magát.

 

Halálakor a tranzit Fekete Hold állás: nyilas 16° oppozíció radix Plútó, amely Plútó a 8. házban áll (halálház) és születési uralkodó, tehát önmagát jelöli.

 

 

Végső következtetés:

 

József Attila esetéből is látszik, hogy Fekete Holdunknak akkor is van hatalma felettünk, ha nem veszünk róla tudomást. Démonikus erővel kelti életre, és helyezi új megvilágításba radix képletünk elemeit. Mindez fájdalommal jár, amit nem vállalunk fel szívesen. A tökéletesség látszatára törekvő mai ember életébe nem fér bele a valóság rendetlen rendjének elfogadása. Ez pedig az élettagadás első lépcsője. Csak ha fejet hajtunk önmagunk és a világ esendősége előtt, és rábólintunk: „ez így van jól”, beletörődve a Gondviselés akaratába, van esélyünk arra, hogy csillapítsuk a mindannyiunkban meglévő romboló erők hatalmát magunkon, és tiszta szívvel legyőzzük azokat.

A bejegyzés trackback címe:

https://feketehold.blog.hu/api/trackback/id/tr621140492

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.